A gazdasági és közlekedési miniszter

 

45/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

 

 

 

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 11. és 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            1.      §

 

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 92. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) hatálya alá tartozó M2, M3, és N kategóriába tartozó járművet - a hivatkozott rendeletben és a megállapodásban, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - menetíró műszerrel (a továbbiakban: tachográf) kell felszerelni.

(3) Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben meghatározott olyan járművet, amelyet kizárólag belföldön az a)-m) pontokban meghatározott valamely üzemeltetési célra használnak:

a)   költségvetési szerv (intézmény), valamint települési önkormányzat üzemeltetésében lévő járművel történő - közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minősülő - szállítás,

b) a mezőgazdasági (kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat terén működő) vállalkozás által a telephelyétől számított 100 km sugarú körön belül végzett mezőgazdasági áruszállítás,

c) 7,5 tonna megengedett legnagyobb (együttes) össztömeget meg nem haladó gépjárművel (járműszerelvénnyel) a telephelytől számított 50 km sugarú körön belül végzett szállítás, amennyiben a járművet vezető személynek nem a járművezetés a főtevékenysége és

ca) a szállítást a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (13) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításként végzi, vagy

cb) a járművet vezető személy a munkája során használt anyagot, felszerelést, vagy gépet szállítja,

d) a sűrített- vagy cseppfolyós-gázüzemű, illetve elektromos meghajtású, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb (együttes) össztömeget meg nem haladó gépjárművel (járműszerelvénnyel) végzett, a telephelytől 50 km-es sugarú körön belüli szállítás,

e) csatornázási, árvízvédelmi, víz-, gáz- és elektromos hálózat karbantartási, közútkarbantartási és ellenőrzési, lakossági hulladékgyűjtés és szállítási munkákhoz, távirati- és telefonos szolgáltatáshoz, rádiós és televíziós műsorszolgáltatáshoz, vagy rádió és televízió adó- és vevőállomások beméréséhez szükséges szállítás,

f)  a vezetővel együtt 17 főt meg nem haladó személy szállítására alkalmas autóbusszal végzett saját számlás szállítás,

g) különleges járművel végzett cirkuszi- és vidámpark-berendezés szállítás,

h) elsődlegesen álló helyzetben oktatási célú segédeszközként használt jármű;

i) a gazdaságokból tej begyűjtésére és a tejkonténereknek, illetve állateledel céljára készült tejtermékeknek a gazdaság területére való visszaszállítására használt járművek,

j) pénz és/vagy értékek szállítására kialakított járművek,

k) nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék vagy állati tetem szállítására szolgáló járművek,

l) kizárólag olyan csomópont jellegű helyeken, mint kikötőkben, kombinált árufuvarozási terminálokon és vasútállomásokon használt járművek,

m) az élőállatoknak a gazdaságokból a helyi piacokra és fordítva, vagy a piacokról a helyi vágóhídra legfeljebb 50 km-es sugarú körben történő szállításához használt járművek.”

 

                                                                                                                                                                                                                                            2.      §

 

(1) Az MR. 120. §-ának 65. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„65. az Európai Parlament és a Tanács 97/24/EK irányelve (1997. június 17.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről, valamint az azt módosító 2002/51/EK európai parlamenti és tanácsi, 2003/77/EK, 2005/30/EK, 2006/27/EK, 2006/72/EK és 2006/120/EK bizottsági irányelvek;”

(2) Az MR. 120. §-ának 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„96. az Európai Parlament és a Tanács 2001/56/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik fűtéséről, a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 78/548/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az azt módosító 2004/78/EK és 2006/119/EK bizottsági irányelv;”

 

                                                                                                                                                                                                                                            3.      §

 

Az MR. a következő 121. §-sal egészül ki:

 

„121. § Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            4.      §

 

(1) Az MR. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az MR. B. Függelékének B/12. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            5.      §

 

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. április 11-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló

a) 71/2006. (IX. 28.) GKM rendelet 1. §-ának (6) bekezdése, valamint

b) 35/2004. (III. 30.) GKM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése.

(2) E rendelet 4. §-ának (3) bekezdése, továbbá az 1. melléklet 2. pontjában foglalt rendelkezés, valamint a 3. melléklet a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(3) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, továbbá az 1. melléklet 1. pontjában foglalt rendelkezés, valamint a 2. melléklet 2007. szeptember 30-án lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelékének A/36. számú melléklet III. rész 9.3.-9.3.4. pontja.

(4) Az e rendelet hatályba lépése előtt tachográf beszerelési kötelezettség alá nem tartozó járműveket az e rendelet 1. §-ával megállapított MR. 92. § bekezdése alapján 2007. december 31-ig kell ellátni tachográffal.

 

                                                                                                                                                                                                                                              6.       

(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 13. cikkének, valamint a 26. cikk 2. pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/119/EK irányelve (2006. november 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik fűtéséről szóló 2001/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról;

b) a Bizottság 2006/120/EK irányelve (2006. november 27.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK és 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzá-igazítás érdekében történő módosításáról szóló 2005/30/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről és módosításáról.”

 

 

 

                                                Dr. Kóka János

gazdasági és közlekedési miniszter


1. melléklet a 45/2007. (IV. 4) GKM rendelethez

 

Az MR. 1. számú mellékletének módosítása

 

1. Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/36. sora helyébe a következő sor lép:

 

[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat

GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

 

 

 

 

 

A

B

[MR

EK (EGK)

ENSZ-EGB

Műszaki terület

Alkalmazási kötelezettség

függelék/melléklet (műszaki terület
sorszáma)

alap-irányelv

utolsó módosító irányelv

előírás

módo-sítási sorozat

 

típus-jóvá-hagyási eljárásban

M1 kategória

típus-jóvá-hagyási eljárásban

M2, M3, N, O kategória

 

egyedi engedélye-zési eljárásban]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A/36.

2001/56

2004/78
2006/119

 

 

Fűtés

+

+

-”

 

 

 

2. Az MR. 1. számú melléklet 1/B. táblázatának B/12. sora helyébe a következő sor lép:

 

[1/B. táblázat

 

MOTORKERÉKPÁROKRA ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROKRA
 VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

A

B

MR

EK (EGK)

ENSZ-

EGB

Műszaki terület

Alkalmazási kötelezettség(3)

függelék/
melléklet (műszaki terület)
sorszáma

 

alap-irányelv

 

legutóbbi módosító irányelv

 

előírás

 

módosítási sorozat

 

 

típusjóváhagyási
 eljárásban

 

 

egyedi eljárásban]

 

 

 

 

 

 

 

 

„B/12.

97/24
2005/30

2006/120

 

 

Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tulajdonságai”

 

 

 


2. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR.
A. Függeléke A/36. számú mellékletének módosítása

 

1. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet a következőre módosul:

 

[1]Ez a melléklet a Parlament és a Tanács 2001/56/EK, valamint az azt módosító, a Bizottság 2004/78/EK és 2006/119/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

 

 

2. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklete a címet követően a következő 1. és 2. ponttal egészül ki:

„1. A melléklet alkalmazására vonatkozó rendelkezések

 

1.1. 2004. október 1. napját követően a 9. pont hatálya alá tartozó, a III. rész 3.2.1. pontjának táblázatában meghatározott

-          járműtípushoz EK típusjóváhagyás,  típusbizonyítvány, valamint

-          új járműhöz, vagy járműsorozathoz egyedi-, vagy sorozat forgalomba helyezési engedély, továbbá

-          LPG-vel működő új típusú fűtőberendezésre, illetőleg LPG-fűtőrendszerre típusjóváhagyás

kiadása az e mellékletben meghatározott követelményekre hivatkozással nem tagadható meg, ha a járműtípus CO2-kibocsátási és a tüzelőanyag-fogyasztási értékekeit a melléklet rendelkezései alapján állapították meg.

 

1.2.     2006. január 1. napját követően a 9. pont hatálya alá tartozó a III. rész 3.2.1. pontjának táblázatában meghatározott

-          járműtípushoz kiadott típusbizonyítvány, valamint

-          új járműhöz, vagy járműsorozathoz egyedi-, vagy sorozat forgalomba helyezési engedély, továbbá

-          az LPG-vel működő fűtőberendezésre, illetőleg LPG-fűtőrendszerre típusjóváhagyás

csak abban az esetben adható ki, ha a járműtípus, az új jármű, illetőleg az LPG-fűtőrendszer, vagy LPG-fűtőberendezés megfelel az I. Részben, a II. Részben, továbbá a III. Rész 5-9. pontjaiban foglalt követelményeknek.

 

1.3.     2007. január 1. napját követően nem tekinthető érvényesnek a - 9. pont hatálya alá tartozó, a III. rész 3.2.1. pontjának táblázatában meghatározott - olyan járműhöz kiállított "Megfelelőségi nyilatkozat", valamint "Műszaki adatlap", továbbá nem helyezhető forgalomba az az új jármű, amely a melléklet I. Részében, a II. Részében, illetőleg a III. Rész 5-9. pontjaiban foglalt követelményeket nem teljesíti.

 

1.4.     2007. január 1. napját követően a melléklet I. Részének, II. Részének, és a III. Rész 5-9. pontjainak az LPG-gáztüzelésű fűtőberendezésekre, mint alkatrészekre vonatkozó követelményeit kell alkalmazni az ER. A. Függelék 7. cikke (2) bekezdésében előírtak tekintetében.

 

1.5. 2007. október 1-jét követően az általános- és a sorozat forgalomba helyezési engedélyezési engedély nem tagadható meg az LPG tüzelőanyagú fűtésrendszerrel felszerelt járműtípus tekintetében a fűtésrendszerekkel kapcsolatos okból, amennyiben az megfelel az e mellékletben meghatározott követelményeknek.

 

1.6. 2007. október 1-jét követően az EK-típusjóváhagyás, vagy az alkatrész-jóváhagyás nem tagadható meg, valamint az értékesítés nem tiltható meg az LPG tüzelőanyagú, az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés-típusok, mint részegységek (alkatrészek) tekintetében a fűtésrendszerekkel kapcsolatos okból, amennyiben az megfelel az e mellékletben meghatározott követelményeknek.

 

1.7. 2008. április 1-jét követően nem adható meg az EK-típusjóváhagyás az e mellékletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő, LPG tüzelőanyagú fűtőberendezéssel felszerelt járműtípusra, valamint LPG tüzelőanyagú, égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés típusra.”

 

2.  melléklet Részei  és  pontjai

 

I. Rész:

Az EK-típusjóváhagyási eljárás

I/1. Rész:

Adatközlő lap – a járművek fűtőrendszerével kapcsolatos (EK) típus-jóváhagyáshoz

I/2. Rész:

(EK) típus-jóváhagyási bizonyítvány

I/3. Rész:

Adatközlő lap a tüzelőanyaggal önállóan működő fűtőberendezés önálló műszaki egységként történő (EK) típus-jóváhagyásához.

I/4. Rész:

EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány

I/5. Rész:

(EK) alkatrész-típusjóváhagyó jel

II. Rész:

Alapvető rendelkezések

III. Rész:

Követelmények

3.

Általános követelmények

4.

Veszteséghőt hasznosító, közvetítő közegként levegőt használó fűtőrendszerek követelményei

5.

A fűtőlevegő minőségére vonatkozó vizsgálati előírás

6.

A hőmérséklettel kapcsolatos vizsgálati előírás

7.

A füstgáz szennyezőanyag tartalmának vizsgálati előírása

8.

A tüzelőanyaggal önállóan működő fűtőberendezésekre és felszerelésükre vonatkozó követelmények

9.

Az LPG-tüzelőanyagú fűtőberendezésekre és az LPG tüzelőanyaggal működő fűtőrendszerekre vonatkozó biztonsági követelmények

10.

Egyes veszélyes árut szállító járművekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések”

 

3. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklet III. Rész 9.1. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.1.          LPG tüzelőanyaggal (a továbbiakban: LPG-vel) működő fűtőrendszerek közúti használatra a járművekben”

4. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklet III. Rész 9.1.1.6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.1.1.6.2. véletlen szétkapcsolódás következtében ne legyen ellenőrizhetetlen. Az LPG-gázáramlás lezárására egy készüléket kell felszerelni közvetlenül a tartályba, vagy palackra szerelt nyomásszabályozóba, vagy ezek után, illetve amennyiben a nyomásszabályozót a palacktól vagy tartálytól távol szerelték fel, a készüléket közvetlenül a palack vagy tartály kivezető csöve elé kell felszerelni, és egy segédkészüléket kell felszerelni a nyomásszabályozóba vagy az után.”

 

5. Az MR. A. Függelékének A/36. számú melléklet III. Rész 9.2. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.2.          LPG tüzelőanyagú fűtőberendezések, kizárólag álló járműben történő használatra”

 

6. Az MR. A. Függelék A/36. számú melléklete II. Rész 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.     Egyes, veszélyes árut szállító járművekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

10.1.   ALKALMAZÁSI KÖR

A melléklet III. rész 10. pontja azokra a járművekre vonatkozik, amelyekre az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezések és azok beszerelése vonatkozásában a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendeletben meghatározott, különleges követelmények érvényesek.

10.2. MEGHATÁROZÁSOK

A melléklet III. rész 10. pontja alkalmazásában a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet mellékletében kihirdetett – a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás – „B” melléklet 9. rész 9.1 fejezetében megállapított EX/II, EX/III, AT, FL és OX jármű  meghatározások érvényesek.

10.3. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

10.3.1. Általános követelmények (EX/II, EX/III, AT, FL és OX járművekre)

10.3.1.1. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezést, illetve az égéstermék elvezető rendszerét úgy kell kialakítani, elhelyezni, védeni vagy lefedni, hogy a rakomány meggyulladásának vagy megengedhetetlen felmelegedésének veszélyét elkerüljük. E követelmény teljesítettnek tekinthető, ha a berendezés tüzelőanyag-tartálya és az égéstermék elvezető rendszere megfelel a 10.3.1.1.1. és a 10.3.1.1.2. pontban előírtaknak. Az ezen követelményeknek való megfelelést a befejezett járművön kell ellenőrizni.

10.3.1.1.1. A berendezést ellátó tüzelőanyag-tartályoknak a következő követelményeket kell kielégíteniük:

a) szivárgás esetén a tüzelőanyag a talajra folyjon, anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a jármű forró részeivel vagy a rakománnyal;

b) a benzint tartalmazó tüzelőanyagtartályok töltőnyílását hatékony lángzáró szerkezettel vagy légmentesen zárva tartható zárószerkezettel kell ellátni.

10.3.1.1.2. A kipufogórendszert, valamint a kipufogó csővezetékeket olyan irányban kell elhelyezni vagy úgy kell védeni, hogy elkerüljük a rakomány melegedésének vagy gyulladásának veszélyét. A kipufogórendszernek közvetlenül az tüzelőanyag-tartály (dízelolaj-tartály) alatt elhelyezett részeinek attól legalább 100 mm távolságban vagy hőszigetelő pajzzsal védettnek kell lenniük.

 

10.3.1.2. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezésnek kézzel kapcsolhatónak kell lennie. Programozott kapcsoló nem alkalmazható.

 

10.3.2. EX/II és EX/III  járművekre vonatkozó követelmények

Gáznemű tüzelőanyaggal működő fűtőberendezés nem használható.

10.3.3. FL járművekre vonatkozó követelmények

10.3.3.1. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezésnek legalább a következő esetekben ki kell kapcsolnia:

a) a kézi kapcsoló vezetőfülkéből történő, szándékos működtetésekor;

b) a jármű motorjának leállásakor, ez esetben a fűtőberendezést a gépjárművezető kézzel visszakapcsolhatja;

c) a gépjárműnek a szállítandó anyag betöltéséhez használt szivattyúja beindításakor.

10.3.3.2. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés kikapcsolása után utóégés megengedett. A  10.3.3.1. pont b) és c) alpontjában meghatározott esetekben a porlasztólevegő ellátást legfeljebb 40 s-ig tartó utóégés után, alkalmas eszközzel meg kell szakítani. Csak olyan fűtőberendezések használhatók, amelyeknél bizonyított, hogy normális használati idejük alatt a hőcserélő elviseli a 40 s-ig tartó mérsékelt utóégéseket.


3.  melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR.
B. Függeléke B/12. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. B. Függelékének B/12. számú melléklet V. Fejezetének címéhez tartozó lábjegyzet a következőre módosul:

„A melléklet V. fejezete összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel, amint azt legutóbb a 2005/30/EK, valamint a 2006/120/EK bizottsági irányelv módosította. A melléklet e fejezete vizsgálati módszer tekintetében összhangban áll az ENSZ-EGB 40, 47 számú előírásaival.”

 

2. Az MR. B. Függelék B/12. számú melléklete V. fejezetének 1. pontja a következő 1.3.-1.5. ponttal egészül ki:

[1. A melléklet alkalmazására vonatkozó előírások]

„1.3. Az ezen melléklet 2006. május 18-ától hatályos követelményeinek megfelelő – a melléklet alkalmazásával kiadott típusjóváhagyással rendelkező járművekbe beszerelendő - új cserekatalizátorok tekintetében

a) nem tagadható meg a típusjóváhagyás megadása, valamint

b) nem tiltható meg az értékesítés és a járműre történő felszerelés.

1.4. 2006. május 18-tól kezdődően az ER. B. Függelék szerinti típusjóváhagyás csak olyan új cserekatalizátorra adható meg, amely a levegőszennyezés elleni intézkedések, a megengedhető zajszint, illetőleg a meghamisítás elleni intézkedések tekintetében megfelel az ezen mellékletben meghatározott követelményeknek.

1.5. 2009. január 1-jétől nem értékesíthető és járműbe nem építhető be olyan új cserekatalizátor, amely nem kapott típusjóváhagyást az ezen mellékletben meghatározott követelmények alapján.”