A gazdasági és közlekedési miniszter

38/2007. (III. 28.) GKM

rendelete

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének

és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM

rendelet módosításáról

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjának 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

 

1. §

 

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

 

 [E rendelet alkalmazási köre kiterjed:]

 

„d) a tehergépkocsi és autóbusz vezetők alapképesítésének megszerzéséhez kapcsolódó vizsgáztatásra és továbbképzési képesítésük megszerzéséhez kapcsolódó szaktanfolyami képzésre és vizsgáztatásra,

e) a b)-d) pontban nem említett, egyéb közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyami képzésére és vizsgáztatására.”

 

2. §

 

Az R. 2. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:

 

[A rendelet alkalmazásában:]

 

37. tehergépkocsi és autóbusz vezetők alapképesítése és továbbképzési képesítése: a tehergépkocsival és autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatást, illetőleg közúti áru- és személyszállítást végző járművet vezető részére külön jogszabályban meghatározott képesítés.”

 

3. §

 

Az R. 14. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(7) A vizsgaigazolást a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatóság megyei kirendeltsége a vizsgázó kérelmére három munkanapon belül kiállítja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. A vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítani kell az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.”

 

4. §

 

Az R. a következő 33/A.–33/G. §-sal és azt megelőző alcímekkel egészül ki:

 

„A tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés megszerzésének feltételei

 

33/A. §

 

Tehergépkocsi és autóbusz vezetői alapképesítést és továbbképzési képesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki:

 

a)  a közúton  C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet és

aa) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára vagy

ab) nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,

b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a 33/B. §-ban meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.

 

Szakmai alapképesítés

 

33/B. §

 

(1) A 33/A. §  a) pontjában meghatározott azon gépkocsivezető, aki

a) D1; D1+E; D; D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. szeptember 9-ét,

b) C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét

követően szerezte meg – a közúton történő járművezetéshez – a szakmai alapképesítés (a továbbiakban: alapképesítés) megszerzésére kötelezett.

 

(2) Az (1) bekezdésben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

 

(3) Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki

a) EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban[1] foglaltak szerint Magyarországon van;

b) nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

 

(4) Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a 12. melléklet tartalmazza.

 

 

Szakmai továbbképzés

 

33/C. §

 

(1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott gépkocsivezető

a) az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,

b) ha alapképesítés megszerzésére nem kötelezett

ba) a D1, D1+E, D, D+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzembentatásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig,

bb) a C1, C1+E, C, C+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzembentatásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig

 – a közúton történő járművezetéshez – szakmai továbbképzési képesítés (a továbbiakban: továbbképzési képesítés) megszerzésére kötelezett.

 

(2) A továbbképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes. A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt.

 

(3) Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki

a) megfelel a 33/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik;

c) EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett. 

 

(4) A továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos rendelkezéseket a 13. melléklet tartalmazza.

 

 

Az alapképesítés és továbbképzési képesítés megszerzésével
 kapcsolatos rendelkezések

 

33/D. §

(1) A képző szerv részére

a) az alapképesítés megszerzéséhez kapcsolódó vizsgák szervezésében történő közreműködést az NKH Központi Hivatala,

b) a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyam megtartását az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

 az e rendeletben foglaltak alapján engedélyezi.

 

(2) Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán az NKH Központi Hivatala által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos általános rendelkezéseket e rendelet alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg. A sikeresen vizsgázó részére – vezetői engedélye érvényessége esetén –

a) az NKH Központi Hivatala a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes, a 14. mellékletben meghatározott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki,

b) külön jogszabályban[2] meghatározott esetben a regionális igazgatóság – az alapképesítés érvényessége lejártának időpontját és a 95. kódszámot tartalmazó – öt évre érvényes járművezetői igazolványt ad ki.

 

(3) Ha a gépkocsivezető

a) a 33/B. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bármely autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában alapképesítést szerzett, mentesül a többi autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában az alapképesítés megszerzésének kötelezettsége alól,

b) a 33/B. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bármely tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában alapképesítést szerzett, mentesül a többi tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában az alapképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

 

(4) A továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó általános rendelkezéseket e rendelet alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg. A továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésen részt vett gépkocsivezető részére – a tanfolyami képzést végző képző szerv igazolása és sikeres vizsga alapján – vezetői engedélye érvényessége esetén

a) az NKH Központi Hivatala a 14. mellékletben meghatározott, a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki,

b) a külön jogszabályban3 meghatározott esetben a regionális igazgatóság a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes járművezetői igazolványt ad ki.

 

(5) Ha a gépkocsivezető

a) a 33/C. § (1) bekezdésének ba) alpontjában meghatározott bármely autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában továbbképzési képesítést szerzett, mentesül a többi autóbusz vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában a továbbképzési képesítés megszerzésének kötelezettsége alól,

b) a 33/C. § (1) bekezdésének bb) alpontjában meghatározott bármely tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában továbbképzési képesítést szerzett, mentesül a többi tehergépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély kategóriában a továbbképzési képesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

 

(6) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” adataiban változás történik, annak cseréjét, elvesztése vagy megsérülése esetén pótlását a gépkocsivezetőnek kell kezdeményezni.

 

 

 

A szaktanfolyami képzés és vizsgáztatás ellenőrzése

 

33/E. §

 

(1) Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgát és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzést a 34. §-ban foglaltak szerint kell ellenőrizni.

 

(2) Ha a képző szerv a rendeletben meghatározott feltételeknek nem tesz eleget, a 37. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

 

33/F. §

 

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadása, nyilvántartása

 

(1) A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” – a gépkocsivezető választása szerint – személyesen vehető át az NKH Központi Hivatala hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.

 

(2) Az NKH Központi Hivatala az általa kiadott és bevont „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”- okról nyilvántartást vezet.

 

(3)  A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosa az NKH Központi Hivatalánál köteles bejelenteni, ha a részére kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”

a) elveszett, ellopták vagy megsemmisült,

b) megrongálódás vagy elhasználódás miatt bármely bejegyzett adat nem olvasható.

 

(4) A nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának kérelme alapján az NKH Központi Hivatala – a (2) bekezdésben meghatározott esetben –  az érvényes vezetői engedély felmutatása mellett, a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával  a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”  helyett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t bevonja.

 

(5) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ba bejegyzett adatok megváltoztak, a nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának kérelme alapján az NKH Központi Hivatala – az érvényes vezetői engedély és az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett – a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” egyidejű bevonása mellett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.

 

(6) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ba bejezett érvényességi időpont lejárt, a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetében új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadására kerül sor, egyidejűleg az NKH Központi Hivatala a lejárt érvényességű „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t bevonja.

 

 

 

 

33/G. §

 

Engedélyezési és vizsgadíjak

 

A továbbképzési szaktanfolyami képzés engedélyezési díját, továbbá az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati vizsgák, a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” és a „Járművezetői igazolvány” kiállításának díját külön jogszabály[3] határozza meg.”

 

5. §

 

Az R. 42. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 91/439/EGK irányelve (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről, vala-mint az azt módosító 2000/56/EK bizottsági irányelv, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelettel együtt;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzésé-ről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról, a 2. cikke, 5. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 10. cikkének (2) és (3) bekezdése kivételével;

c) a Tanács 2004/66/EK irányelve (2004. április 26.) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a mezőgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, Melléklet IV. rész 2. pont;

d) a Tanács 2006/103/EK irányelve ( 2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, Melléklet A. rész 6. pont.”

 

6. §

 

Az R. e rendelet 1-3. mellékletében foglalt 12-14. számú melléklettel egészül ki.

 

7. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

 

8. §

 

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzésé-ről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról, a 2. cikke, 5. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 10. cikkének (2) és (3) bekezdése kivételével;

b) a Tanács 2004/66/EK irányelve (2004. április 26.) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a mezőgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, Melléklet IV. rész 2. pont;

c) a Tanács 2006/103/EK irányelve ( 2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról, Melléklet A. rész 6. pont.

 

 

 

 

 

gazdasági és közlekedési miniszter


 

1.  melléklet a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„12. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

 

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások

 

1. Az alapképesítést a vizsgakötelezettség teljesítésével lehet megszerezni, a vizsga letételéhez az előzetes szaktanfolyami részvétel nem kötelező.

 

 

2. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

2.1. a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (40 perc),

2.2. előírások alkalmazása (40 perc),

2.3. egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (40 perc),

2.4. esettanulmány készítése (120 perc).

 

A 2.1.-2.3. pontokban említett vizsgák feleletválasztós teszt kérdések és írásban kifejtendő kérdések megválaszolásával írásban történnek. A 2.4. pontban említett vizsga , adott témakörökben az ismeretek írásban történő kifejtése.

 

3. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők:

3.1. járművezetés a közúti forgalomban (60 perc),

3.2. a járművezetéshez kapcsolódó gépkocsi vezetői ismeretek (30 perc),

3.3. járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (30 perc)

 

4. Ismeretkövetelmények az egyes elméleti vizsgatárgyakhoz

 

4.1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (C1, C1+E, C és C+E jármű kategóriákhoz):

a) a motor forgatónyomatékával, teljesítményével és fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásával kapcsolatos görbék, a fordulatszámmérő optimális használata, sebességváltó-áttételi diagramok,

b) a hidraulikus, vákuumos szervofék-rendszer sajátos tulajdonságai, a fékek és a lassítófék használatának korlátai, a fékek és a lassítófék együttes használata, a sebességváltó-áttétel jobb kihasználása, a jármű tehetetlenségének kihasználása, lassítási és fékezési módok lejtős útszakaszokon, eljárás meghibásodás esetén,

c) a tüzelőanyag fogyasztás optimalizálásával a közúti közlekedés környezetvédelmi hatásaival, a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ismeretek,

d) a mozgásban lévő járműre ható erők, a sebességváltó-áttétel használata a jármű terhelésének és az út jellemzőinek megfelelően, a jármű vagy szerelvény raksúlyának, teljes térfogatának kiszámítása, a rakomány elosztása, a tengely túlterhelésének következményei, a jármű stabilitása és súlypontja, csomagolás- és raklaptípusok; a rögzítést igénylő áruk fő kategóriái, lekötési és rögzítési technikák, rögzítő hevederek használata, rögzítő eszközök ellenőrzése, kezelő berendezések használata, ponyvák felhelyezése és levétele.

 

4.2. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (D1, D1+E, D és D+E jármű kategóriákhoz):

a) a motor forgatónyomatékával, teljesítményével és fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásával kapcsolatos görbék, a fordulatszámmérő optimális használata, sebességváltó-áttételi diagramok,

b) a hidraulikus, vákuumos szervofék-rendszer sajátos tulajdonságai, a fékek és a lassítófék használatának korlátai, a fékek és a lassítófék együttes használata, a sebességváltó-áttétel jobb kihasználása, a jármű tehetetlenségének kihasználása, lassítási és fékezési módok lejtős útszakaszokon, eljárás meghibásodás esetén,

c) a tüzelőanyag fogyasztás optimalizálásával, a közúti közlekedés környezetvédelmi hatásaival, a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ismeretek,

d) a hosszanti és oldalirányú mozgások kiegyenlítése, az út többi használójának figyelembevétele, megfelelő helyzet az úton, sima fékezés, kinyúló részek kezelése, különleges infrastruktúrák használata (közterület, fenntartott sáv), a biztonságos vezetés és a többi vezetői szerep ütközésének kezelése, kommunikáció az utasokkal, egyes különleges utascsoportok (fogyatékkal élők, gyermekek),

e) a mozgásban lévő járműre ható erők, a sebességváltó-áttétel használata a jármű terhelésének és az út jellemzőinek megfelelően, a jármű vagy szerelvény raksúlyának kiszámítása, a rakomány elosztása, a tengely túlterhelésének következményei, a jármű stabilitása és súlypontja.

 

4.3. Előírások alkalmazása (C1, C1+E, C és C+E jármű kategóriákhoz):

a) a közúti  szállításra  jellemző maximális munkaidőszakok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK rendelet és a 2002/15/EK irányelv alapelvei, alkalmazása és következményei; a menetíró készülék használatának elmulasztásáért, nem megfelelő használatáért és meghamisításáért járó szankciók; a közúti szállítás társadalmi környezetének ismerete: a gépjárművezetők jogai és kötelességei az alapképesítés és a továbbképzés tekintetében,

b) szállítási tevékenységre vonatkozó engedélyek, áruszállításra vonatkozó szerződések szerinti kötelezettségek, szállítási szerződés részét képező dokumentumok elkészítése, nemzetközi szállítási engedélyek, a nemzetközi közúti áruszállítási szerződésről szóló egyezmény szerinti kötelezettségek, nemzetközi fuvarlevél elkészítése, határátlépés, szállítmányozók, speciális árukísérő okmányok.

 

4.4. Előírások alkalmazása (D1, D1+E, D és D+E jármű kategóriákhoz):

a) a közúti szállításra jellemző maximális munkaidőszakok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK rendelet és a 2002/15/EK irányelv alapelvei, alkalmazása és következményei; a menetíró készülék használatának elmulasztásáért, nem megfelelő használatáért és meghamisításáért járó szankciók; a közúti szállítás társadalmi környezetének ismerete: a gépjárművezetők jogai és kötelességei az alapképesítés és a továbbképzés tekintetében,

b) egyes utas csoportok szállítása, az autóbusz fedélzeti biztonsági felszerelése, biztonsági övek, a jármű terhelése.

 

4.5. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

(C1, C1+E, C és C+E jármű kategóriákhoz):

a) a szállítási ágazatra jellemző munkahelyi balesetek típusai, közúti baleseti statisztikák, kamionok szerepe, emberi, anyagi és pénzügyi következmények,

b) az illegális bevándorlásra, csempészetre vonatkozó általános ismeretek, a kérdés gépjárművezetőket érintő vetületei, megelőző intézkedések, ellenőrző kérdéssor, a szállító felelősségére vonatkozó jogszabályok,

c) ergonómiai alapelvek; kockázatos mozdulatok és testhelyzetek, fizikai erőnlét, kezelési gyakorlatok, személyi védelem,

d) az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás alapelvei, az alkohol, a kábítószerek és a viselkedést valószínűleg befolyásoló más anyagok hatásai, a fáradtság és stressz tünetei, okai és hatásai, a munka/pihenés alapciklusának alapvető szerepe,

e) viselkedés szükséghelyzetben: a helyzet felmérése, balesetek komplikációinak elkerülése, segélyhívás, segítségnyújtás sérülteknek és elsősegély, reagálás tűz esetén,  utasok evakuálása, minden utas biztonságának biztosítása, reagálás agresszió esetén; baleseti jelentés készítésének alapelvei,

f) a gépjárművezető magatartása és a vállalat arculata: a gépjárművezető által nyújtott szolgáltatás színvonalának fontossága a vállalat számára; a gépjárművezető szerepei, kikkel érintkezik munkája során, a jármű karbantartása, munkaszervezés, jogviták kereskedelmi és pénzügyi hatásai,

g) a közúti fuvarozás más szállítási módok viszonylatában (verseny, szállítók), különböző közúti szállítási tevékenységek (szállítás ellenszolgáltatás fejében, saját számla, kiegészítő szállítási tevékenységek), a szállítási vállalatok és a kiegészítő szállítási tevékenységek fő fajtáinak szervezése, szállítási szakosodások (közúti tartálykocsi, szabályozott hőmérsékletű jármű stb.), az iparág változásai (a nyújtott szolgáltatások diverzifikációja, vasút és közút kombinálása, alvállalkozók stb.).

 

4.6. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (D1, D1+E, D és D+E jármű kategóriákhoz):

a) a szállítási ágazatra jellemző munkahelyi balesetek típusai, közúti baleseti statisztikák, autóbuszok szerepe, emberi, anyagi és pénzügyi következmények,

b) az illegális bevándorlásra, csempészetre vonatkozó általános ismeretek, a kérdés gépjárművezetőket érintő vetületei, megelőző intézkedések, ellenőrző kérdéssor, a szállító felelősségére vonatkozó jogszabályok,

c) ergonómiai alapelvek; kockázatos mozdulatok és testhelyzetek, fizikai erőnlét, kezelési gyakorlatok, személyi védelem,

d) az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás alapelvei, az alkohol, a kábítószerek és a viselkedést valószínűleg befolyásoló más anyagok hatásai, a fáradtság és stressz tünetei, okai és hatásai, a munka/pihenés alapciklusának alapvető szerepe,

e) viselkedés szükséghelyzetben: a helyzet felmérése, balesetek komplikációinak elkerülése, segélyhívás, segítségnyújtás sérülteknek és elsősegély, reagálás tűz esetén, utasok evakuálása, minden utas biztonságának biztosítása, reagálás agresszió esetén; baleseti jelentés készítésének alapelvei,

f) a gépjárművezető magatartása és a vállalat arculata: a gépjárművezető által nyújtott szolgáltatás színvonalának fontossága a vállalat számára; a gépjárművezető szerepei, kikkel érintkezik munkája során, a jármű karbantartása, munkaszervezés, jogviták kereskedelmi és pénzügyi hatásai,

g) a közúti személyszállítás más személyszállítási módok viszonylatában (vasút, személygépkocsi), közúti személyszállítást magukban foglaló különböző tevékenységek, határátlépés (nemzetközi szállítás), a közúti személyszállítással foglalkozó vállalatok főbb típusainak szervezési módja.


5. Ismeretkövetelmények az egyes gyakorlati vizsgatárgyakhoz

 

5.1. Járművezetés a közúti forgalomban:

A vizsgára gyorsforgalmi utakon (autópályákon és autóutakon) és városi főútvonalon kerüljön sor, amelyek képviselik mindazokat a különböző nehézségeket, amelyekkel a gépjárművezető általában szemben találhatja magát. Kívánatos, hogy e vizsgára különböző forgalomsűrűségi feltételek között kerüljön sor. Az úton töltött vezetési időt optimálisan kell felhasználni, hogy a vizsgázó jártasságát minden olyan forgalmi helyzetben fel lehessen mérni, amilyennel majd valószínűleg találkozni fog.

 

5.2. A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek:

a) A mozgásban lévő járműre ható erők, a sebességváltó-áttétel használata a jármű terhelésének és az út jellemzőinek megfelelően, a jármű vagy szerelvény raksúlyának kiszámítása, a teljes térfogat kiszámítása, a rakomány elosztása, a tengely túlterhelésének következményei, a jármű stabilitása és súlypontja, csomagolás- és raklaptípusok. A rögzítést igénylő áruk fő kategóriái, lefogási és rögzítési technikák, rögzítő hevederek használata, rögzítő eszközök ellenőrzése, kezelő berendezések használata, ponyvák felhelyezése és levétele,

b) Hosszanti és oldalirányú mozgások kiegyenlítése, az út többi használójának figyelembevétele, megfelelő helyzet az úton, sima fékezés, kinyúló részek kezelése, különleges infrastruktúrák használata (közterület, fenntartott sáv), a biztonságos vezetés és a többi vezetői szerep ütközésének kezelése, kommunikáció az utasokkal, egyes különleges utas csoportok (fogyatékkal élők, gyermekek),

c) A mozgásban lévő járműre ható erők, a sebességváltó-áttétel használata a jármű terhelésének és az út jellemzőinek megfelelően, a jármű vagy szerelvény raksúlyának kiszámítása, a rakomány elosztása, a tengely túlterhelésének következményei, a jármű stabilitása és súlypontja,

d) A bűnözés és illegális bevándorlók csempészésének megakadályozásával kapcsolatos általános ismeretek, a kérdés gépjárművezetőket érintő vetületei, megelőző intézkedések, ellenőrző kérdéssor, a szállító felelősségére vonatkozó jogszabályok.

e) Ergonómiai alapelvek, kockázatos mozdulatok és testhelyzetek, fizikai erőnlét, kezelési gyakorlatok, személyi védelem,

f) Viselkedés szükséghelyzetben: a helyzet felmérése, balesetek komplikációinak elkerülése, segélyhívás, segítségnyújtás sérülteknek és elsősegély, reagálás tűz esetén, kamion/autóbusz utasainak evakuálása, minden utas biztonságának biztosítása, reagálás agresszió esetén; baleseti jelentés készítésének alapelvei.

 

5.3. Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen.

A jármű különböző útviszonyok közötti kezelése, megváltozott légköri feltételek és napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen:

a) vészfékezéssel történő megállás,

b) haladás közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,

c) fékezés közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,

d) megpördült gépkocsival megállás akadály előtt,

e) akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül.

 

A vizsgarészt erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen kell lebonyolítani. A tanpálya és a szimulátor berendezés használatát az NKH Központi Hivatala engedélyezi.

 

5.4. Vizsgajárművek

 

A gyakorlati vizsga során vezetett járműnek meg kell felelnie a választott járműkategóriára az 5. számú mellékletben meghatározott feltételeknek.

 

 

6. Vizsgakövetelmények

A vizsgákra történő felkészülésre vonatkozó tananyagok tantervét, elméleti vizsgák vizsgakérdéseit és a gyakorlati vizsgafeladatokat külön jogszabály[4] alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg. A vizsga követelmények minimum szintjét – a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságról szóló, 1985. július 16-i 85/368/EGK tanácsi határozat I. mellékletében előírt képzésszint szerkezet 2. szintjének elérése mellett – úgy kell meghatározni, hogy a gépkocsivezetők tudásának és gyakorlati kompetenciájának szintje olyan legyen, hogy a megfelelő vezetői engedély kategóriába tartozó járművet teljesen biztonságosan tudják vezetni.

 

 

7. Felmentések

Az „Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályokban[5] meghatározott képesítéssel.

 

 

8. Különbözeti vizsgák

Ha a gépkocsivezető rendelkezik

a) autóbusz vezetésére jogosító alapképesítéssel és tehergépkocsi vezetésére jogosító alapképesítést is kíván szerezni, vagy

b) tehergépkocsi vezetésére jogosító alapképesítéssel és autóbusz vezetésére jogosító alapképesítést kíván szerezni

az első alapképesítés megszerzése során az elméleti vizsgákon csak azokból az ismeretekből kell vizsgát tennie, amelyekből még nem vizsgázott.

 

 

9. A vizsgák szervezésében közreműködő képző szervekre vonatkozó rendelkezések

 

9.1. Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, az NKH Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentkezésnek nem feltétele a megelőző szaktanfolyamon történő részvétel. A vizsgák lebonyolításában a képző szerv (oktatási központ) közreműködését – amelynek az alapképesítés megszerzéshez szükséges szaktanfolyami képzés végzéséhez szükséges jóváhagyással (engedéllyel) nem kell rendelkeznie – az NKH Központi Hivatala a képző szerv írásbeli kérelme alapján hagyja jóvá (engedélyezi).  A kérelemhez a képző szervnek csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

a) igazolás az elméleti vizsgák megtartására alkalmas vizsgaterem és a kapcsolódó szociális létesítmények meglétéről,

b) igazolás a vizsgákhoz kapcsolódó vizsgajegyzői tevékenység végzésére alkalmas személy biztosításáról,

c) igazolás a gyakorlati vizsgák lebonyolításra alkalmas, az 5.4. pontban meghatározott jármű meglétéről,

d) igazolás gyakorlati vizsgán közreműködő oktató meglétéről, aki az adott járműkategóriában érvényes gépjárművezetői engedéllyel és a 17. §-ban meghatározott a járművezetési gyakorlat oktatására jogosító érvényes szakoktatói képesítéssel rendelkezik,

e) igazolás az 5.3. pontban meghatározott tanpálya vagy szimulátor berendezés meglétéről,

f)  igazolás a vizsgák megtartására vonatkozó, az NKH Központi Hivatala által kialakított szabályzások meglétéről.

 

9.2. A képző szerv írásbeli kérelem alapján az elméleti és gyakorlati vizsgák lebonyolításában a képző szerv közreműködést az NKH Központi Hivatala írásban jóváhagyás kiadásával akkor engedélyezi, ha a kérelemhez a 9.1. pontban meghatározott valamennyi dokumentumot csatolták.

 

9.3. Az elméleti és gyakorlati vizsgák lebonyolításában a képző szerv közreműködését lehetővé tevő jóváhagyást az engedélyező hatóság visszavonhatja vagy felfüggesztheti, amennyiben a jóváhagyás kiadására vonatkozó  feltételeknek a képző szerv nem tesz eleget.

 

9.4. Az írásbeli és gyakorlati vizsgán az NKH Központi Hivatala által kinevezett vizsgabiztosok vizsgáztatnak. Az NKH Központi Hivatala felügyeli a vizsgákat.

 

9.5. Az NKH Központi Hivatala jogosult felhatalmazással rendelkező személyeket küldeni, hogy az írásbeli és gyakorlati vizsgán segédkezzenek, valamint jogosult a vizsgák ellenőrzésére ezek  megfelelő lebonyolítása tekintetében.”

 


2. melléklet a  38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

„13. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

 

A továbbképzési képesítés megszerzésére vonatkozó előírások

 

1. A továbbképzési képesítési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, a tanfolyam időtartama 35 óra, amely évenként legalább 7 órás tanfolyami részekre is felbontható.

A tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni. A gépkocsivezetőnek az alapképesítéséhez igazodó szakmai továbbképzési tanfolyamon kell részt vennie.

 

 

2. A szaktanfolyami oktatás elméleti tantárgyai és oktatási óraszámok

 

2.1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra),

2.2. Előírások alkalmazása (10 óra),

2.3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (10 óra),

2.4. A tanfolyam 30. óráját követő konzultáció (3 óra).

 

A 2.1. és a 2.3. pontban meghatározott tantárgyak szaktanfolyami kötelező óraszámainak 50 %-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte.

 

3. A szaktanfolyami oktatás gyakorlat tantárgya és oktatási óraszáma.

Járművezetési gyakorlat tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen (2 óra).

 

 

4. Ismeretkövetelmények az egyes elméleti tantárgyakhoz

 

4.1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (C1, C1+E, C és C+E jármű kategóriákhoz):

a) a motor forgatónyomatékával, teljesítményével és fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásával kapcsolatos görbék, a fordulatszámmérő optimális használata, sebességváltó-áttételi diagramok,

b) a hidraulikus, vákuumos szervofék-rendszer sajátos tulajdonságai, a fékek és a lassítófék használatának korlátai, a fékek és a lassítófék együttes használata, a sebességváltó-áttétel jobb kihasználása, a jármű tehetetlenségének kihasználása, lassítási és fékezési módok lejtős útszakaszokon, eljárás meghibásodás esetén,

c) a tüzelőanyag fogyasztás optimalizálásával a közúti közlekedés környezetvédelmi hatásaival, a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ismeretek,

d) a mozgásban lévő járműre ható erők, a sebességváltó-áttétel használata a jármű terhelésének és az út jellemzőinek megfelelően, a jármű vagy szerelvény raksúlyának, teljes térfogatának kiszámítása, a rakomány elosztása, a tengely túlterhelésének következményei, a jármű stabilitása és súlypontja, csomagolás- és raklaptípusok; a rögzítést igénylő áruk fő kategóriái, lefogási és rögzítési technikák, rögzítő hevederek használata, rögzítő eszközök ellenőrzése, kezelő berendezések használata, ponyvák felhelyezése és levétele,

 

 

4.2. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (D1, D1+E, D és D+E jármű kategóriákhoz):

a) a motor forgatónyomatékával, teljesítményével és fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásával kapcsolatos görbék, a fordulatszámmérő optimális használata, sebességváltó-áttételi diagramok,

b) a hidraulikus, vákuumos szervofék-rendszer sajátos tulajdonságai, a fékek és a lassítófék használatának korlátai, a fékek és a lassítófék együttes használata, a sebességváltó-áttétel jobb kihasználása, a jármű tehetetlenségének kihasználása, lassítási és fékezési módok lejtős útszakaszokon, eljárás meghibásodás esetén,

c) a tüzelőanyag fogyasztás optimalizálásával a közúti közlekedés környezetvédelmi hatásaival, a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos ismeretek,

d) a hosszanti és oldalirányú mozgások kiegyenlítése, az út többi használójának figyelembevétele, megfelelő helyzet az úton, sima fékezés, kinyúló részek kezelése, különleges infrastruktúrák használata (közterület, fenntartott sáv), a biztonságos vezetés és a többi vezetői szerep ütközésének kezelése, kommunikáció az utasokkal, egyes különleges utas csoportok (fogyatékkal élők, gyermekek),

e) a mozgásban lévő járműre ható erők, a sebességváltó-áttétel használata a jármű terhelésének és az út jellemzőinek megfelelően, a jármű vagy szerelvény raksúlyának kiszámítása, a rakomány elosztása, a tengely túlterhelésének következményei, a jármű stabilitása és súlypontja.

 

4.3. Előírások alkalmazása (C1, C1+E, C és C+E jármű kategóriákhoz):

a) a közúti szállítási jellemző maximális munkaidőszakok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK,  a 3821/85/EGK rendelet és a 2002/15/EK irányelv alapelvei, alkalmazása és következményei; a menetíró készülék használatának elmulasztásáért, nem megfelelő használatáért és meghamisításáért járó szankciók; a közúti szállítás társadalmi környezetének ismerete: a gépjárművezetők jogai és kötelességei az alapképesítés és a továbbképzés tekintetében,

b) szállítási tevékenységre vonatkozó engedélyek, áruszállításra vonatkozó szabvány szerződések szerinti kötelezettségek, szállítási szerződés részét képező dokumentumok elkészítése, nemzetközi szállítási engedélyek, a nemzetközi közúti áruszállítási szerződésről szóló egyezmény szerinti kötelezettségek, nemzetközi fuvarlevél elkészítése, határátlépés, szállítmányozók, speciális árukísérő okmányok.

 

4.4. Előírások alkalmazása (D1, D1+E, D és D+E jármű kategóriákhoz):

a) a közúti szállításra jellemző maximális munkaidőszakok; a 3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK rendelet és a  2002/15/EK irányelv alapelvei, alkalmazása és következményei; a menetíró készülék használatának elmulasztásáért, nem megfelelő használatáért és meghamisításáért járó szankciók; a közúti szállítás társadalmi környezetének ismerete: a gépjárművezetők jogai és kötelességei az alapképesítés és a továbbképzés tekintetében,

b) egyes utas csoportok szállítása, az autóbusz fedélzeti biztonsági felszerelése, biztonsági övek, a jármű terhelése.

 

4.5. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (C1, C1+E, C és C+E jármű kategóriákhoz):

a) a szállítási ágazatra jellemző munkahelyi balesetek típusai, közúti baleseti statisztikák, kamionok szerepe, emberi, anyagi és pénzügyi következmények,

b) az illegális bevándorlásra, csempészetre vonatkozó általános ismeretek, a kérdés gépjárművezetőket érintő vetületei, megelőző intézkedések, ellenőrző kérdéssor, a szállító felelősségére vonatkozó jogszabályok,

c) ergonómiai alapelvek; kockázatos mozdulatok és testhelyzetek, fizikai erőnlét, kezelési gyakorlatok, személyi védelem,

d) az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás alapelvei, az alkohol, a kábítószerek és a viselkedést valószínűleg befolyásoló más anyagok hatásai, a fáradtság és stressz tünetei, okai és hatásai, a munka/pihenés alapciklusának alapvető szerepe,

e) viselkedés szükséghelyzetben: a helyzet felmérése, balesetek komplikációinak elkerülése, segélyhívás, segítségnyújtás sérülteknek és elsősegély, reagálás tűz esetén, utasok evakuálása, minden utas biztonságának biztosítása, reagálás agresszió esetén; baleseti jelentés készítésének alapelvei,

f) a gépjárművezető magatartása és a vállalat arculata: a gépjárművezető által nyújtott szolgáltatás színvonalának fontossága a vállalat számára; a gépjárművezető szerepei, kikkel érintkezik munkája során, a jármű karbantartása, munkaszervezés, jogviták kereskedelmi és pénzügyi hatásai,

g) a közúti fuvarozás más szállítási módok viszonylatában (verseny, szállítók), különböző közúti szállítási tevékenységek (szállítás ellenszolgáltatás fejében, saját számla, kiegészítő szállítási tevékenységek), a szállítási vállalatok és a kiegészítő szállítási tevékenységek fő fajtáinak szervezése, szállítási szakosodások (közúti tartálykocsi, szabályozott hőmérsékletű jármű stb.), az iparág változásai (a nyújtott szolgáltatások diverzifikációja, vasút és közút kombinálása, alvállalkozók stb.).

 

4.6. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (D1, D1+E, D és D+E jármű kategóriákhoz):

a) a szállítási ágazatra jellemző munkahelyi balesetek típusai, közúti baleseti statisztikák, autóbuszok szerepe, emberi, anyagi és pénzügyi következmények,

b) az illegális bevándorlásra, csempészetre vonatkozó általános ismeretek, a kérdés gépjárművezetőket érintő vetületei, megelőző intézkedések, ellenőrző kérdéssor, a szállító felelősségére vonatkozó jogszabályok,

c) ergonómiai alapelvek; kockázatos mozdulatok és testhelyzetek, fizikai erőnlét, kezelési gyakorlatok, személyi védelem,

d) az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás alapelvei, az alkohol, a kábítószerek és a viselkedést valószínűleg befolyásoló más anyagok hatásai, a fáradtság és stressz tünetei, okai és hatásai, a munka/pihenés alapciklusának alapvető szerepe,

e) viselkedés szükséghelyzetben: a helyzet felmérése, balesetek komplikációinak elkerülése, segélyhívás, segítségnyújtás sérülteknek és elsősegély, reagálás tűz esetén, utasok evakuálása, minden utas biztonságának biztosítása, reagálás agresszió esetén; baleseti jelentés készítésének alapelvei,

f) a gépjárművezető magatartása és a vállalat arculata: a gépjárművezető által nyújtott szolgáltatás színvonalának fontossága a vállalat számára; a gépjárművezető szerepei, kikkel érintkezik munkája során, a jármű karbantartása, munkaszervezés, jogviták kereskedelmi és pénzügyi hatásai,

g) a közúti személyszállítás más személyszállítási módok viszonylatában (vasút, személygépkocsi), közúti személyszállítást magukban foglaló különböző tevékenységek, határátlépés (nemzetközi szállítás), a közúti személyszállítással foglalkozó vállalatok főbb típusainak szervezési módja.

 

5. Ismeretkövetelmények a gyakorlati tantárgyhoz

 

A jármű különböző útviszonyok közötti kezelése, megváltozott légköri feltételek és napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen:

a) vészfékezéssel történő megállás,

b) haladás közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,

c) fékezés közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,

d) megpördült gépkocsival megállás akadály előtt,

e) akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül.

 

A gyakorlati oktatást erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen kell lebonyolítani. A tanpálya és a szimulátor berendezésre használatát az NKH Központi Hivatala engedélyezi.

 

 

6. A szaktanfolyami oktatásra vonatkozó rendelkezések

 

6.1. A tanfolyami oktatás tantervét, az alkalmazható tansegédleteket, illetőleg a vizsga követelményeit külön jogszabály[6] alapján az NKH Központi Hivatala határozza meg.

 

6.2. A tanfolyami oktatás elméleti tantárgyait csak az oktathatja, aki felsőfokú szakmai ismeretekkel rendelkezik a tantárgy ismeretanyagáról és oktatási módszereiről, továbbá oktatói tevékenységét az NKH Központi Hivatala engedélyezte.

 

6.3. A gyakorlati tantárgyat csak az oktathatja, aki

a) megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik a gyakorlati oktatás ismeretanyagáról és oktatási módszereiről,

b) az adott járműkategóriában érvényes hivatásos gépjárművezetői képesítéssel vagy a 17. §-ban meghatározott a járművezetési gyakorlat oktatására jogosító érvényes szakoktatói képesítéssel

rendelkezik.

 

6.4. A gyakorlati tantárgy oktatása olyan járművel végezhető, amely megfelel az 5. számú mellékletben meghatározott feltételeknek. A gyakorlati oktatás szimulátor berendezéssel is végezhető.

 

6.5. A képző szerveknek garantálnia kell, hogy a 6.2. és 6.3. pontokban meghatározott oktatók alapos ismeretekkel rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról és képzési követelményekről.

 

 

7. A továbbképzési szaktanfolyami oktatást végző képző szervere vonatkozó rendelkezések

 

7.1. A továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzését az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága írásbeli kérelemre hagyja jóvá (engedélyezi). A kérelemhez a képző szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

 

a)  igazolást az elméleti tantárgyak oktatására alkalmas tanterem és a kapcsolódó szociális létesítmény meglétéről,

b) igazolást az NKH Központi Hivatala által meghatározott tanterv és tansegédlet rendelkezésre állásáról, 

   c) a megfelelő minősítési és képzési programot, amely meghatározza az oktatott tantárgyakat és a javasolt végrehajtási tervet, valamint oktatási módszereket az 1-6. pontban meghatározottaknak megfelelően,

   d) az oktatók képesítését és tevékenységi területeiket,

   e) tájékoztatást a  tanfolyamok helyszínéről, az oktatási anyagokról, a gyakorlati foglalkozás eszközeiről és az oktatáshoz használt járműállományról,

   f) tájékoztatás a tanfolyamon történő részvétel körülményeiről (a résztvevők számáról),

  g) a képző szervnek igazolnia kell, hogy a képzésben közreműködő elméleti és gyakorlati szakoktatók alapos ismeretekkel rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról és képzési követelményekről.

 

7.2. Az írásbeli kérelem alapján a továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzését az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága jóváhagyás kiadásával akkor engedélyezi, ha a kérelemhez a 7.1 pontban meghatározott valamennyi dokumentumot – az 1-6. pontokban meghatározott  feltételek teljesítést igazoló tartalommal – csatolták.

 

7.3. A továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó jóváhagyást az engedélyező hatóság  visszavonhatja vagy felfüggesztheti, amennyiben a jóváhagyás kiadására vonatkozó  feltételeknek a képző szerv nem tesz eleget.

 

7.4. A jóváhagyó hatóság jogosult felhatalmazással rendelkező személyeket küldeni, hogy a továbbképzési szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó jóváhagyással rendelkező képző szervek  tanfolyamain segédkezzenek, valamint jogosult e képző szervek ellenőrzésére a felhasznált anyagok és eszközök, továbbá a tanfolyamok  megfelelő lebonyolítása tekintetében.

 

8. A továbbképzési szaktanfolyami képzésen történt részvétel és a vizsga igazolása

A szaktanfolyami képzésen részt vett, és a szakmai vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett gépkocsivezető részére a vizsgajegyzőkönyv alapján az NKH Központi Hivatala a 14. számú melléklet szerinti igazolványt ad ki.


3. melléklet a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelethez

 

„14. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY MINTÁJA

Elülső oldal

 

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY

DRIVER QUALIFICATION CARD

MAGYAR

KÖZTÁRSASÁG

REPUBLIC OF HUNGARY

 

6. FÉNYKÉP

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4a.

4b.

 

 

4c.

4d.

 

 

5a.

5b.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igazolvány bal felső sarkába tartalmazza a kiállító EU-tagállam megkülönböztető jelzését.

Hátoldal

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

9.

10.

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

C

 

 

 

1.   Vezetéknév / Surname

2.   Keresztnév / First name

3.   Születési idő és hely / Date and place of birth

4a. A kiállítás időpontja / Date of issue

4b. Az érvényesség időpontja / Administrative expiry date

4c. Kiállító hatóság megnevezése / Issued by

5a. A vezetői engedély száma / Licence No

5b. A vezetői engedély sorozatszáma / Serial No

10. Közösségi kód / Community code

 

D1

 

 

 

 

D

 

 

 

 

C1E

 

 

 

 

CE

 

 

 

 

D1E

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igazolvány rovatainak kitöltése:

1.         vezetéknév;

2.         keresztnév;

3.         születési idő és hely;

4/a      a kiállítás időpontja;

4/b      az érvényesség időpontja;

4/c       a kiállító hatóság megnevezése;

4/d      a kiállítóság hatóság nyilvántartási száma;

5/a      a vezetői engedély száma;

5/b      a vezetői engedély sorozatszáma;

6.         fénykép;

7.         aláírása;

8.         a lakóhelye vagy tartózkodási hely postai címe;

9.         azon gépjármű kategória, alkategória amelyekre vonatkozóan a gépjárművezető megfelel az alapképesítési vagy szakmai továbbképzési követelménynek;

10.       közösségi kód: 95 szám és a vezetői engedély kategóriájához tartozó alapképesítés vagy szakmai továbbképzés érvényességi dátuma;

11.       nem kell kitölteni.

 

Az igazolvány hátoldalán feltüntetett, az egyes rovatok magyarázatát tartalmazó részt magyar és angol nyelven kell kitölteni.

 

Az igazolvány megnevezései a Közösség többi hivatalos nyelvein:

 

tarjeta de cualificación del conductor             

карта за квалификация на водача              

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče          

Chaufføruddannelsesbevis                           

Fahrerqualifizierungsnachweis                       

juhi ametipädevuse kaart                               

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού                          

driver qualification card                                   

carte de qualification de conducteur               

cárta cáilíochta tiomána                                  

carta di qualificazione del conducente           

vadītāja kvalifikācijas apliecība                      

vairuotojo kvalifikacinė kortelė                       

karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq

kwalificatiekaart bestuurder

karta kwalifikacji kierowcy

carta de qualificação do motorista

preukaz o kvalifikácii vodiča

kartica o usposobljenosti voznika

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskompetensbevis för förare

Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto

 

Az igazolvány fizikai jellemzőire vonatkozó követelmények:

a) feleljen meg az ISO.7810. és MSZ. ISO 7816-1. szabványoknak,

b) a fizikai jellemzőknek való megfelelést az ISO10373. szabvány szerint kell ellenőrizni,

c) biztonsági jellemzői feleljenek meg a vezetői engedély esetében alkalmazott követelményeknek,

d) referencia színek:

da) kék: Pantone Reflex Blue,

db) sárga: Pantone Yellow,

e) az igazolvány vonalkóddal is ellátható, a vonalkód nem tartalmazhat más információt, mint amelyet olvasható formában már rávezettek az igazolványra, vagy amely az igazolvány kiállítási folyamatának szempontjából lényeges.”

***[1]A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikk

[2] A közúti közlekedési szolgáltatásról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 11. §-ának (2)-(4) bekezdése

 

[3] A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

[4] A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályiról szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja

 

[5] A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 4. §-a, az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 4. §-a

 

[6] A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályiról szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja